Kommunereform i Nord-Østerdal

infoskilt blåttFor å få et best mulig grunnlag for å kunne gjøre vedtak i arbeidet med kommunereformen har kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen engasjert Østlandsforskning.

I tillegg til å vurdere en videreføring av dagens kommuneinndeling, skal forskerne vurdere virkningene av å danne en ny kommune bestående av Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune. Premissene for utviklingen av det interkommunale samarbeidet har sterkt fokus.  Østlandsforskning samarbeider m ed de to andre regionale forskningsmiljøene Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og Utreding.


Styringsgruppen for prosjektet er ordførerne i oppdragskommunene og rådmannen i Tolga. Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga er leder av styringsgruppen.
Fokus i kommunereformarbeidet i Nord-Østerdal er hvordan kommunene kan oppnå en ønsket fremtidig utvikling. Vurderinger rundt økonomi og avstand blir sentrale tema.


I utredningsarbeidet inngår en rekke aktiviteter for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag. Det er opprettet ulike arbeidsgrupper med representer fra alle kommunene for å få gått gjennom de kommunale tjenestene. En arbeidsgruppe skal se på næringsutvikling. Her vil også regionens næringsliv bli involvert.  Arbeidsgruppene skal avslutte sitt arbeid innen 16. mars.


Innbyggernes stemme er en svært viktig og det blir i mars gjennomført folkemøter i alle kommunene.  Formålet med disse folkemøtene er i tillegg til å gi informasjon, å få innspill til hvordan regionen og kommunene kan oppnå vekst og utvikling. Vi vil komme nærmere tilbake til innhold og gjennomføring av disse møtene. For å høre hva ungdommen mener blir det organisert fremtidsverksted. I fremtidsverkstedet blir ungdommen utfordret både på hvordan de opplever kommunen i dag, og hva de forventer fremover. Styringsgruppen diskuterer også andre tiltak for inkludering av innbyggerne i reformarbeidet, bl.a. ved en innbyggerhøring.  Folkeavstemming på spørsmålet er også diskutert i mange kommuner, men dette er opp til hver enkelt kommune om de skal gjennomføre.


Forskerne skal levere rapporten senest 20. april. Vi vil sørge for å holde dere løpende orientert om reformarbeidet i regionen.

 

Innbyggerundersøkelse i Nord-Østerdal - Om kommunereformen

 

Presentasjon Tynset 4  mai 2016 - Folkemøte

 

Invitasjon til folkemøte 31.03.16

 

Felles folkemøte kommunereform

 

Pressemelding kommunereform: Utredning vedrørende Nord-Østerdalsalternativet


Kommunereform - kortversjon 

 

Til ungdomsrådene og ungdommen i Fjellregionen

Publisert av: Tone Fiskvik
19.02.2016