Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021

Tynset sentrum bilde nyhet 240417I medhold av plan og bygningslovens § 11- 14 vedtok Formannskapet i Tynset, i sak 131/17, 05.10.17 å legge Kommunedelplan for trafikksikkerhet, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å sette fokus på trafikksikkerhet for alle som ferdes i trafikken, og følge opp prioriterte tiltak i planen. Planen danner grunnlag for kommunens prioriteringer inn i handlingsprogram for riks- og fylkesveger. Det er ønskelig å fokusere på trafikkforholdene i hele kommunen, herunder tryggheten for fotgjengere, og bedre tilretteleggingen for syklister.

  

Frist for å komme med merknader til planforslaget er tirsdag 21. november.  

  

Kommunens vedtak i Formannskapet kan lesesher 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet kan leses her

Publisert av: Tone Fiskvik
07.11.2017