Høring og offentlig ettersyn- Detaljregulering for Auma fjellbrudd

Auma fjellbrudd I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Auma fjellbrudd, plan-ID 201504,
ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet, 05.04.18, sak 46/18. Formålet med planen

er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak.

Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grus og pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet.

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet:

 

kart Auma

 

Planforslaget er en vesentlig utvidelse av eksisterende fjellbrudd, og er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, der arealet er avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.

 

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Tynset kommune.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her.

 

Plandokumentene kan leses her:

  

Plankart  

Planbestemmelser  

Planbeskrivelse 

Geologisk rapport 

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no. innen 23.05.18.  

10.04.2018