Kommunedelplan Fåset/Fådal ut til høring og offentlig ettersyn

kartFormannskapet vedtok den 05.04.18 i sak 45/18 med
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 at Kommunedelplan for Fåset/Fådal, Plan-ID 201701 skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planen gjelder for Fåset og Fådalen og

er på ca. 12900 daa. Avgrensningen kommer frem av kartutsnittet. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling for Fåset og Fådalen.

Publisert av: Gosia Kveberg
11.04.2018